รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
โครงการสานพลังต่อต้านบุหรี่

37 ม.1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ณัฏฐ์ชวัล อิสสรารักษ์

28/1 ม.6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรทิพย์ สิงหรัตน์

4/229 ม.7 ลวดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ปิยวัฒน์ หมื่นเกี๋ยง

87 ม.3 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
คุณกมลชนก จงวิลัยเกษม

239 ถ.กาญจนนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
พรรณพิศ เลขะกุล

109/17 ม.5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
กษิดิ์เดช นุวรรณ์

4 ม.3 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
สุระพันธ์ สุขสวัสดิ

213 ถ.มิตรภาพ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 18260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์

45 ม.1 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
อุษา โสมจันทร์

37/2 ม.2 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ชุมนุมพร พาพงษ์

64 ม.2 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

ทั่วไป
ชุลีพร ศรีไชยวาน

290 ถ.เจิมจอมพล ศรีราชา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558