ขับเคลื่อนการรณรงค์บ้านเด็กเล็กปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ในพื้นที่

ข่าว/กิจกรรม 8 พ.ย. 66 | เข้าชม: 497

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่” รุ่นที่ 2 ให้แก่ ครู และผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อขยายภาคีเครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเกิดการดำเนินงานขับเคลื่อนการรณรงค์บ้านเด็กเล็กปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ในพื้นที่
ในช่วงแรกของการอบรม คุณครู / ผู้ดูแลเด็กได้รับทราบข้อมูล ความสำคัญของการปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า จากวิทยากร ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ พญ.พิมพ์ชนก จันทร์สวัสดิ์ กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) พร้อมกันนี้ได้ระดมความคิดนำเสนอ “แนวทางในการป้องกันพิษภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนอย่างไร?”
 
 
ต่อเนื่องด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมปกป้องเด็กเล็กจากการได้รับควันบุหรี่ จาก 2 พื้นที่ ได้แก่ น.ส.กิติยาภรณ์ พรมศร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดบ้านสมเด็จ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และนางสุภารัตน์ โสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทำให้ได้เห็นตัวอย่างในการสื่อสารเรื่องบุหรี่ไปยังเด็กเล็ก และผู้ปกครอง รวมไปถึงเชิญชวนให้คุณครูร่วมสื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่รวดเร็วและทั่วถึง
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่” วิทยากรหลักคือ นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ (ครูมู) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมนิทานสำหรับเด็ก ได้มาให้เทคนิคในการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ชวนคุณครูฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการแต่งเพลง และการสร้างสรรค์หนังสือนิทานถ่ายภาพ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องบุหรี่