จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมการป้องกันเด็กและเยาวชน

น่าเอาอย่าง 12 ม.ค. 67 | เข้าชม: 287
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 -16.00 น.
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย
จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่
เพื่อส่งเสริมการป้องกันเด็กและเยาวชน ไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่เเละเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร
 
โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ) เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด (นายแพทย์ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 328 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
 
 
 
 
ซึ่งได้รับเกียติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
 
 
 
นำเสนอประเด็นรู้เท่าทันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยครูอนงค์ พัวตระกูล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่การดำเนินงาน
 
 
7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดย ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
 
และการเสวนา : บทเรียนการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมเสวนาโดย ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, นางปุณิกา เทียนใส ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดลาดพร้าว, นางสาววิไล กลิ่นบัว ครูโรงเรียนวัดลาดพร้าว และ นายวริทธิ์ธร อับดุลรอมาน ครู โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร