“สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่” รุ่นที่ 2

น่าเอาอย่าง 8 พ.ย. 66 | เข้าชม: 45

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่” รุ่นที่ 2 ให้แก่ ครู และผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

ซึ่งไฮไลท์สำคัญ เป็นการโชว์ผลงาน การทำหนังสือนิทานถ่ายภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ที่คุณครูตั้งใจเพื่อสื่อสารไปยังเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ให้เห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ปกป้องเด็กเล็กจากอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังได้รับเทคนิคในการสื่อสารเรื่องราว จากวิทยากร นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ (ครูมู) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมนิทานสำหรับเด็ก ให้คุณครูสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้เพื่อเป็นผลงานนิทานของคุณครูได้ในอนาคต
 
ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายขจรโชค ฉัตรแก้วสิริ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาร่วมให้กำลังใจคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และยินดีสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครู เพื่อร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการณรงค์ปกป้องเด็กเล็กจากควันบุหรี่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 
นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการ มูลนิธิรณรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้กล่าวถึง ภารกิจของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน โดยมีเป้าหมายปกป้องเด็กเล็ก (Gen Alpha) จากการได้รับควันบุหรี่ในบ้าน ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่สูบบุหรี่ในบ้านการสร้างค่านิยมปลุกจิตสำนึกที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ผสานความร่วมมือกับ สถานพยาบาล สถานศึกษา และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและครอบครัว ร่วมสร้างเจตคติที่ไม่ดีต่อการสูบบุหรี่ของเด็ก ซึ่งมูลนิธิรณรงค์ ฯ พร้อมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งการสนับสนุนสื่อรณรงค์พร้อมใช้ และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม