คำถามประจำเดือน ธันวาคม 2559
วิธีเชิญชวนให้คนเลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก

มาร่วมด้วยช่้วยกัน เชิญชวนให้คนเลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก เอาเสื้อยืด Gen Z Gen STRONG ไม่สูบ จำนวน 20 ตัวไปเลยนะ

รายชื่อผู้โชคดี

ผู้ที่ได้รับเสื้อ กรุณาแจ้งชื่อที่อยู่มาให้ด้วยค่ะ

ที่  info@ashthailand.rot.h

 

นายณัฐนันท์ แก่นเกษ

พณา เนาว์วัฒน์

อ.กฤษณา เหมาะฃัย

หัวหน้างานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย

นางอาภากร ดวงจันทร์ทอง

ดช.แทนคุณ ทรัพย์สิริโสภา

Tankwan Sapsirisopa

รสสุคนธ์ ดวงจันทร์แก้ว

สุวิมล โพธิยก

ชุติพร ชุณหภัทรกุล