คำถามประจำเดือน ธันวาคม 2558
ชวนพ่อเลิกบุหรี่

ชวนพ่อเลิกบุหรี่ ได้รับเสื้อคอปกสีเหลือง จำนวน 15 รางวัล  

รายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อ

นางสาวอธิชา ลี้ประเสริฐ

หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

แทนคุณ ทรัพย์สินโสภา

อ.กฤษณา เหมะชัย

นางสาววัลลีย์ พวงสายใจ

สุทธิสาร สิริโสภา

ขอที่อยู่ ทาง info@ashthailand.or.th