คำถามประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดี  (กรุณาส่งที่อยู่ของท่าน เพื่อที่ทางเราจะส่งเสื้อไปให้ค่ะ)

อ.กฤษณา เหมะชัย
นายบุญเชิด พาทุมโสม
นางรุ่งทิพย์ ทวียศ
สิทธิกานต์ ศรีโสภา
กาญจนา วันทาแก้ว
พนิดา บุญจงนุคราะห์กุล
นายแสวง บุญเกิดรัมย์
นางสาวอุษา ลี้ประเสริฐ
ธเน กิตติชีวเวช
เด็กชายธนพัฒน์ กาฬภักดี
นายวิฑูรย์ ทวีสุข
ประไพ ศุภกาญจน์
ฐาณิชญาณ์ ชูอำนวย
หัวหน้างานควบคุมโรค NCD สสอ.เมืองหนองคาย
แทนคุณ ทรัพย์สินโสภา
นพรัตน์ หมีนหนาด
นางสาววัลลีย์ พวงสายใจ