รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านลาด

3 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านบากหนองเทา

หมู่ 17 ถ.เสลภูมิ - คำโพนสูง วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า

หมู่ 6 บ้ารประชาศึกษา ต.โพธิ์ท ุ6 ถ.- โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
เมืองไพรวิทยาคาร

8 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านยาง

2 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
อนุบาลโพนทอง

82 หมู่ 2 ถ.กำเนิดเพชร แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 4520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
รร.บ้านนาข่อย

145/1 1 ยะรม เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 24 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

134 หมู่6 ถ.- แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
รัฐประชาวิทยาคาร

130 หมู่ 7 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์

112 4 โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวนจิก

54 13 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2561