รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

หมู่ 5 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านโคกใหญ่

- 4 ถ.- คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

๕ วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒0

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู

หมู่ ๘ นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง

ม.8 ต.แวง อ.โพนทอง - ถ.- แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านลาด

3 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านบากหนองเทา

หมู่ 17 ถ.เสลภูมิ - คำโพนสูง วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า

หมู่ 6 บ้ารประชาศึกษา ต.โพธิ์ท ุ6 ถ.- โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
เมืองไพรวิทยาคาร

8 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านยาง

2 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
อนุบาลโพนทอง

82 หมู่ 2 ถ.กำเนิดเพชร แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 4520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561