รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านดงมัน

หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์

หมู่ที่ 9 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ้้อ้อม

หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 น้ำ้อ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่

หมู่ที่ 7 ตำบลดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ

4 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า

1 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง

120 2 ถ.- ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้

64 6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว

เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านสนามชัย

ต.เหล่าหลวง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2560

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านฝาง

87 ม.11 ต.บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2560