รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.สว่างแดนดิน

291 11 ถ.ภูมิภักดี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๖

สนามบิน อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย1 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

110 ถ.อินททรวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเมืองปาน

374 4 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 52240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบรวก

1 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
งานจุลชีววิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 12 รพ. ราชวิถี

2 ถ.พญาไท - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอำเภอพาน

516 1 ถ.พหลโยธิน พาน พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอุทัยธานี

56 ถ.รักการดี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

166 ถ.าง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบางปะอิน

11 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คลินิกสราญรมย์

345 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.3.5 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

152 ถ.สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557