รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ์ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่

125/502 ถ.พลพิชัย คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
รังสิต

52/347 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโฯโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ถ.สรรพาวุธ บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยบรมราชชนนี

177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิโนธร

- เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 52100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ

89 ม.8 หนองริ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษ วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558