รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพาณิชยการสุโขทัย

11 ถ.สุโขทัย - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ ชลบุรี

89 ม.8 ต.หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์

23 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ตําบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์

19/14 ม.2 ต.แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6 ถ.ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6 ถ.ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

116 ม.6 ต.ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตววแพทยศาสตร์

123 หมู่ 16 ถ. ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558