รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บุญเหลือวิทยานุสรณ์

244 - ถ.สุรนารายณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านขาม

หมู่ที่ 12 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนยาง

3 ถ.- พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง

หมู่ 7บ้านโนนม่วง ตำบลโกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

หมู่ที่ 6 ตำบลกู่จาน ถ.ยโสธร คำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบากเรือ

- 1 ถ.- บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

- 1 ถ.- นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสังข์

38 บ้านสังข์ กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 35160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวดอน

หมู่ 4 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

100 หมู่ที่ 11 ถ.แจ้งสนิท ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนทัน

ถ.แจ้งสนิท โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบาก

หมู่ 4 บ้านบาก - ถ.- เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2561