รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
วัดบ้านแพง

128 11 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

270 11 ถ.- สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
วัดบ้านแพง

จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

86 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จ 86 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ถ.- ตำบลสวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านม่วงนำ้(ประชาศิษย์วิทยา)

ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

150 บ้านเหล่าใหญ่ ถ.- โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)

33 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะ)

56 2 ถ.- โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
สหคามวิทยาคาร

93 หมู่ที่ 8 บ้านดงเมืองจอก ต 93 หมู่ที่ 8 บ้านดงเมืองจอก ถ.- ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี

109 ม.16 ถ.- ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โนนสีดาวิทยา

52 หมู่ที่ 4 ถ.- หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบากหนองแดง

55 8 ถ.- บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561