กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

ข่าว/กิจกรรม 4 มิ.ย. 62 | เข้าชม: 429

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์  กทม. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงาน อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพโดยในปีนี้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย โดยแยกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 รางวัลคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดดีเด่น 13 รางวัล 
ประเภทที่ 2 รางวัลบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา 13 รางวัล รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 6 รางวัล
และประเภทที่ 3 รางวัลบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา 6 รางวัล

 

 

ทั้งนี้ บุคคล หรือหน่วยงาน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณล้วนมีผลงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม อาทิ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ในโรงเรียนมัธยม เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่เป็นผู้นำหรือคิดค้นจัดกระบวนการช่วยเลิกเสพยาสูบ ในรูปแบบทั้งบริการคลินิกฝังเข็มเลิกบุหรี่ การสร้างนวัตกรรมสเปรย์นมลูกอม และชาที่ผลิตจากหญ้าดอกข้าวเพื่อช่วยเลิกบุหรี่และยังรวมถึงผลักดันให้สนามบิน ที่ทำงาน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว เรือนจำ และสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด

สำหรับในปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้มอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 แก่นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นนักรณรงค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ และมีความใกล้ชิดผู้ป่วยจากโรคเสพติดยาสูบ โดยคลุกคลีวงการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ทั่วประเทศ และร่วมก่อตั้ง “คลินิกต่อต้านการสูบบุหรี่” จนได้รับรางวัล “แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในงานมีกิจกรรมตามบู๊ทต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี  การให้คำปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่  ซึ่งทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีเกมแจกให้ทางผู้ที่อยู่ในงาน และผู้ที่เล่นผ่านหน้า facebook ของมูลนิธิฯ  แจกของรางวัล อาทิ เสื้อยืด กระเป่าผ้า ฯลฯ