ผนึกกำลังเร่งปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 2 พ.ย. 59 | เข้าชม: 641

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประกาศเดินหน้าป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2547 ว่า “เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ เล็ก ๆ มีการสูบบุหรี่มากขึ้น  เห็นมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แล้วก็ห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุ 18 ที่จริงอายุ 50  ก็ควรจะห้าม” อีกทั้งการที่พระองค์ท่านได้รับการถวายโล่เพื่อเชิดชูพระเกียรติจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ พ.ศ.2543 ดังที่มีการจารึกว่า “ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่นและกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข ได้ทรงสร้างแนวทางตลอดจนบริบททางวัฒนธรรม  ที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย อีกทั้งได้พระราชทานแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ราษฎรของพระองค์  ประชาชนในภูมิภาคและในโลก” 

 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ได้ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมี ฯพณฯ พลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรีเป็นประธาน   ว่า  หากจะลดการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลยิ่งขึ้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง   เพราะการสำรวจพบว่า คนไทยที่ติดบุหรี่กว่าครึ่งเริ่มสูบก่อนอายุ 17  ปี  และเมื่อติดแล้วมีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ อีกกว่าร้อยละ 70 จะติดไปตลอดชีวิต  ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการ เติมนักสูบหน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ รวมทั้งจะเป็นการป้องกันเยาวชนจากการก้าวไปสู่สิ่งเสพติดและอบายมุขที่ร้ายแรงชนิดอื่น ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลของ ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่เปิดเผย สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 – 2558) พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก  12.2 ล้านคนในปี 2534 เป็น  10.9 ล้านคนในปี 2558 ในจำนวนนี้พบว่าเป็นเด็กที่มีอายุ 15-18 ปี 3.1 แสนคน  ซึ่งหากเราช่วยกันปกป้องเด็กจากการเริ่มสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ก็จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ถึงร้อยละ 90

ศ.นพ.ประกิต กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่งในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ แต่ทว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นั้น ใช้มากว่า 24 ปีแล้ว ทำให้มีช่องโหว่ที่ธุรกิจยาสูบสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการล่านักสูบหน้าใหม่มาโดยตลอด พราะธุรกิจยาสูบต้องการเด็กเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนผู้ใหญ่ ที่สูบบุหรี่ที่ทยอยลดลงเพราะป่วยและตายหรือเลิกสูบ ดังนั้น พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีมาตรการสำคัญ ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมในการปกป้องเด็กจากการเข้าถึงบุหรี่    

“ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา และร่วมกันผลักดันกฎหมายต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และ ครม. ที่มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณแทนเด็กไทย ที่จะได้รับการปกป้องจากการเสพติดบุหรี่  เราทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป ” ศ.นพ.ประกิต  กล่าว

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: น.ส.ชวาลา  ภวภูตานนท์ฯ  โทร. 0-2278-1828 / 08-1458-5877