เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 21 ก.ค. 58 | เข้าชม: 757

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจังหวัดปลอดบุหรี่ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ของผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนงานจังหวัดปลอดบุหรี่

1.จังหวัดกระบี่ โครงการสือมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยคุณ ฐิติชญาน์ บุญโสม

2.จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" โดย ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์

3.จังหวัดพิษณุโลก โครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า โดยคุณเสถียร ทองโต

4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการสมุยปลอดบุหรี่ ปี 2557-2558 โดยคุณไปรยาณัฏฐ์ ดุษฎีพิริยะ

ข้อมูลโดย : เชาวลิต พี่ชัย น้องสาว จินพล