น้ำพอง ประกาศพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ฯ

น่าเอาอย่าง 29 มี.ค. 57 | เข้าชม: 2,530

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประกาศเป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศล สู่สังคมอยู่ดีมีสุข ให้น่าอยู่ที่สุดในโลก

ขอนแก่น/ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบายสถานที่ราชการ งานศพ และงานบุญประเพณี ที่จะต้องปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข สู่การประกาศชัยชนะของทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งอำเภอน้ำพองได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่พิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศล” ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ทั้ง 168 หมู่บ้าน ในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอน้ำพองให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีความอยู่ดีมีสุข มาตั้งแต่ปี 2543 มีสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนเพิ่มเติมของศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

“ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการกลุ่มเพื่อนน้ำพอง ในขณะที่โครงการที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบคือ การแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับชุมชนคือ “โครงการวัดปลอดเหล้า เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน และมีการขยายงานจากประเด็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่บุหรี่ เป็นวัดปลอดเหล้าและปลอดบุหรี่ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่การจัดงานบุญกฐินและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ส่งเสริมและเชิดชูบุคคลต้นแบบลด ละ เลิกเหล้าตลอดชีวิตในปัจจุบัน”

นายอำเภอน้ำพอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 เป็นปีมหามงคลคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 อีกทั้งเป็นวาระเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา 2555 นี้ด้วย ชาวอำเภอน้ำพอง จึงรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ จนนำไปสู่ “อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศล สู่สังคมอยู่ดีมีสุข และพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไว้เป็นหลักฐานและสักขีพยานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองนโยบายจังหวัดขอนแก่น สู่การบรรลุเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลกต่อไป