รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน"

น่าเอาอย่าง 17 มี.ค. 65 | เข้าชม: 738

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" แก่บุคคล หน่วยงาน โครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ  และเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ทำความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีของสังคม โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รับคัดเลือกและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”  ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ทั้งนี้จัดโดย คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ทาง Platform ZOOM