Gen Z เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 3 Strong สุดๆ

น่าเอาอย่าง 11 ก.พ. 65 | เข้าชม: 874

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ GenZphetchabun / GenZ ส่วนกลาง / สคล.2 / GenZ wangpong

จุดจัดการเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมพลังแกนนำชมรม GenZ 47 ชมรม 47 โรงเรียน เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงาน การจัดตั้งชมรม การใช้เทคนิคดาวกระจายไร้ควัน ในการรณรงค์ โดยมีชมรม GenZ จากโรงเรียนในสังกัด สพม. พช, สพป.พช. 1-2-3 รวมทั้งกิจกรรม มีการเลือกตั้งประธานชมรม GenZphetchabun ปี 2565

 

ซึ่งผู้ได้รับเลือกคือ นางสาวธัญพร สมบัติหอม จาก GenZwangpong