ราชมงคลพระนคร ประกาศมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

น่าเอาอย่าง 22 ธ.ค. 63 | เข้าชม: 1,758

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ นำโดยเภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พัฒนาแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงลด ละ เลิกบุกหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสนองนโยบายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทำเกณฑ์มาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสารเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดบทลงโทษ กำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และเขตสูบบุหรี่อย่างชัดเจน ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบร้านค้าภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ห้ามส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นโทษของบุหรี่ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดให้โรงเรียนใกล้เคียง ตลอดจนติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ภายในอาคาร สำนักงาน และบริเวณอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ

“นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่อย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการฝึกสมาธิในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกสมาธิอันก่อให้เกิดปัญญาตามมา ตลอดจนระบบทรานสคลิปต์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการทำกิจกรรมแทนการสูบบุหรี่ และระบบการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการให้รางวัล เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซนต์”รศ.สุภัทรากล่าว

เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครการที่จะแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นน้ำ อีกทั้งยังสามารถดำเนินการได้ง่ายและเกิดผลรวดเร็วอย่างเป็นรูปธรรม ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยฯที่ใช้แนวทางส่งเสริมการเลิกบุหรีด้วยการใช้วิธีจิตบำบัดด้วยสมาธิ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้นักศึกษาเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืนจริงๆ

 

 

 

 

https://www.rmutp.ac.th