โรงเรียนวิจิตราพิทยา

น่าเอาอย่าง 1 มิ.ย. 60 | เข้าชม: 2,995

โรงเรียนวิจิตราพิทยา
เดินรณรงค์ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของบุหรี่ แจกสติ๊กเกอร์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2560 
ณ เทศบาลและตลาดวารินชำราย จังหวัดอุบลราชธานี