อสม.อาสาทำบ้านในชุมชนปลอดบุหรี่จังหวัดชัยภูมิ

น่าเอาอย่าง 4 พ.ค. 60 | เข้าชม: 1,683

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พัฒนาให้ 4 อำเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ พัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการทำบ้านปลอดบุหรี่ในชุมชน

นายแพทย์ภาสกร   ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การดำเนินโครงการด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่  ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ คอนสวรรค์ เทพสถิต และภูเขียว  ซึ่งทั้ง 4 อำเภอ มีการรณรงค์ให้ เกิดการทำบ้านปลอดบุหรี่ ครอบคลุมพื้นที่ 20  ตำบล 93 หมู่บ้าน 18,167 ครัวเรือน มีประชากรรวม 68,978 คน

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่  กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กรและบุคคลดีเด่น จากทั้ง 4 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์ภาสกร   ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนางวัจนา แสงเสย์โย กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กร และบุคคลต้นแบบ  จำนวน 203 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับมอบโล่เชิดเกียรติเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทองค์กร ประเภทวิทยากร ประเภทผู้นำและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเภทบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ได้ในโครงการ ฯ 

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา อสม.ได้ประกาศเป็นบ้านปลอดบุหรี่และชวนให้บ้านที่รับผิดชอบประกาศบ้านปลอดบุหรี่ โดยมีบ้านเข้าร่วมโครงการ 18,282 หลังคาเรือน   ประกาศเป็นบ้านปลอดบุหรี่ 18,167  หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.37  บ้านที่ไม่ได้ประกาศส่วนใหญ่คือบ้านที่ไม่มีผู้อาศัย และเครือข่าย อสม.ยังติดตามช่วยให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ โดยรวมที่เลิกได้เกิน 6 เดือน ดังนี้ จำนวนคนสูบ 3,611 คน เลิกได้ 532 คน คิดเป็นร้อยละ 14,73 ลดจำนวนมวนลง 832 คน คิดเป็นร้อยละ 23.04 นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานเพื่อให้บ้านในชุมชนปลอดบุหรี่ ที่นำโดย อสม. เกิดเป็นหมู่บ้านเด่นในหลาย ๆ พื้นที่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรม คือ การทำกระถางรวมใจสู้ภัยทำบ้านปลอดบุหรี่ ของตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ โดยนำกระถางยางรถยนต์เหลือใช้ในชุมชน มาสร้างเป็นกระถางปลูกพืชผักผักสวนครัว พร้อมเขียนข้อความรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่กระถางตั้งไว้ที่หน้าบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่ พร้อมทั้งยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างยั่งยืน และการนำผลิตภัณฑ์ OTOP. เกษตรกรผู้มีอาชีพปลูกมะลิในชุมชนบ้านหลุบเพ็ก ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ มาเป็นจุดเชื่อมความศรัทธาของคนในชุมชน เกิดเป็นโครงการ มะลิมาลัยไร้ควันบุหรี่ ร้อยใจผู้เลิกบุหรี่สำเร็จ ที่ใช้พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้เลิกบุหรี่ได้ และผู้ที่กำลังเลิกในชุมชน ให้มีกำลังใจ มีหัวใจที่เข้มแข็งลด ละ เลิกบุหรี่ต่อไป

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ มือถือ : 081-913-2345