กาชาดไม่รับเงินบุหรี่

น่าเอาอย่าง 30 พ.ย. 58 | เข้าชม: 1,864

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยระเบียบกาชาดสากล ที่ให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่  โดยระบุว่า  การรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นการขัดกับหลักการและพันธกิจของกาชาด  ที่ต้องการลดความทุกข์ทรมานและช่วยชีวิตผู้คน  โดยระเบียบดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ.2020  ที่ให้กาชาดแต่ละประเทศสนับสนุนการสาธารณสุขและสนับสนุนชุมชนสุขภาพดีทั่วโลก 

            ทั้งนี้  เอกสารของกาชาดระบุว่า ยาสูบเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 10 ของผู้ใหญ่ของโลก ทำให้มีผู้เจ็บป่วยและทุพพลภาพด้วยโรคที่เกิดจากยาสูบมากมาย  รวมทั้งเยาวชนจำนวนมากที่ตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่ สินค้ายาสูบสร้างความเสียหายต่อการสาธารณสุขอย่างมากมายจากการทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ล้านคนต่อปี  ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอาวุธ  ภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติเหตุทางถนนรวมกัน อีกทั้งยาสูบยังสร้างความไม่เสมอภาคทางสุขภาพ  โดยร้อยละ 80 ของเหยื่อจากการใช้ยาสูบเป็นประชากรในประเทศที่มีรายได้น้อย  “จากการพิจารณาถึงประเด็นทางจริยธรรม และผลกระทบที่จะมีต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกาชาด  รวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อกิจการอื่น ๆ ของกาชาด จากการรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่  กาชาดสากลจึงขอให้กาชาดแต่ละประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่”